شیوه ی مطالعه ی دروس عمومی
 

 دروس عمومي بيشتر خواندني و حفظ كردني هستند.
براي يادگرفتن درس هاي حفظي مثل هديه هاي آسماني و اجتماعي راه هاي زير پيشنهاد مي شود:
-خوب گوش دادن سر كلاس
-كمك گرفتن از تصاوير و نقشه ها
-ارتباط دادن مطالب درسي با مطالب غير درسي
-ارتباط دادن مطلب درسي با فعاليت هاي غير درسي
-تكرار و مرور مطالب قبل از امتحان
-مجسم كردن و تصوير سازي مطالب در ذهن
-خط كشيدن زير مطالب مهم
-سوال طرح كردن از متن كتاب
-بستن كتاب و هر آنجه فهميدي براي خودت
براي اينكه مطالب را همان طور كه ياد مي گيري به ياد بياوري؛ بايد قبل از اين كه چيزي را حفظ كني نكات مهم و غير مهم را در متن تشخيص بدهي. اطلاعات را به كمك يك نقشه ي مناسب دسته بندي كني. ارتباط نكات را با شكل هاي شبيه يا متفاوت در نقشه نشان دهي.
اگر چيزي را بنويسي ديرتر آن را فراموش مي كني. نوشتن جادو مي كند.
براي يادآوري پاراگراف هاي طولاني با حروف اول كلمه ها براي خودت يك رمز بساز.