چگونه مفهومي بياموزيم؟
 

براي اينكه مفهوم درس ها را ياد بگيري:

1- چيزي را كه ياد گرفتي، ياد بده.

2- مطالب را براي خودت بلند توضيح بده.

3- به نكاتي كه معلم تاكيد مي كند، بيشتر دقت كن.

4- اول اصل مطالب درس را ياد بگير بعد به سراغ نكات ريز برو.

5- تصاوير مطالبي كه ياد مي گيري را در ذهنت بساز.

6- مطالب جديد را به مطالب قبلي ربط بده.

7- اطلاعات اصلي متن را پيدا كن و زير آن ها را خط بكش.

8- مطالب شبيه را با هم مقايسه كن.

9- نمونه سوال و تمرين بيشتري حل كن.

10- حتما از خودت امتحان بگير تا ببيني چقدر مطالب را ياد گرفتي.

11- از كتاب ها و لوح هاي فشرده كمك آموزشي استفاده كن.

12- سعي كن آموخته هايت را در كارهاي روزمره ات به كار ببري.

13- بعضي وقت ها خواندن را متوقف كن و بقيه ي مطالبي كه مي خواني را حدس بزن.

14- مطالب را خلاصه نويسي كن.

15- به جدول ها و نمودارها بيشتر دقت كن.

اميدوارم مثل غواص ها به اعماق سفر كني تا همه چيز را بهتر ياد بگيري.